БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ

 1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

  •  Багш, гадаад хэлний боловсрол /Орос хэл, Англи хэл/
  • Гадаад хэлний орчуулга /Англи хэл, Франц хэл, Солонгос хэл, Япон хэл, Хятад хэл/

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

2/ Эчнээ ангийн хөтөлбөр

  • Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

 Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Нийт кредит: 70 кредит

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ТЭНХИМ

 1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

  • Сэтгүүл зүй

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ

 1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

  • Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол
  • Багш, бага ангийн боловсрол
  • Сэтгэл судлал

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

2/ Эчнээ ангийн хөтөлбөр

 • Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

 Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Нийт кредит: 70 кредит