БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

АРХИТЕКТУР, ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЫ ТЭНХИМ

1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

   •  Интерьер дизайн
   • Барилгын инженер
   • Архитектур

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

2/ Эчнээ ангийн хөтөлбөр

   • Барилгын инженер

Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Нийт кредит: 70 кредит

КОМПЬЮТЕР, ГРАФИК ДИЗАЙНЫ ТЭНХИМ

1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

   • Хэвлэлийн дизайн
   • График дизайн
   • Програм хангамж

 Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

 

 

 

ХУВЦАС ДИЗАЙНЫ ТЭНХИМ 

1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

   • Хувцасны дизайн
   • Сүлжмэлийн дизайн

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит 

2/ Эчнээ ангийн хөтөлбөр 

   • Хувцасны дизайн

Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Нийт кредит: 70 кредит