БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ

    • Сэтгүүлд нийтлүүлэхээр ирүүлж байгаа бүтээл энэхүү журамд заасан шаардлагыг хангасан байна. Ажлын алба эрдэм шинжилгээний бүтээлд тавигдах шаардлагыг хангаагүй бүтээлийг хүлээн авахаас татгалзаж болох бөгөөд хүлээн авсан ч цаашид сэтгүүлд нийтлэхгүй байж болно.
    • Бүтээлийг сэтгүүлийн ээлжит дугаарыг эрхлэн гаргахаас 21-ээс доошгүй хоногийн өмнө сэтгүүлийн Ажлын албаар дамжуулан хүлээн авна.
    • Зохиогч бүтээлийг сэтгүүлийн ажлын албаны (info@citi.edu.mn) )цахим хаяг болон ажлын албаны байранд хүрэлцэн ирж хүлээлгэн өгөх бөгөөд ингэхдээ бүтээлийг хүлээн авсан бүртгэлд хүлээлгэн өгсөн он, сар, өдөр, цаг, бүтээлийн нэр, хуудасны тоо зэргийг тэмдэглэн хүлээн авсан хүн гарын үсэг зурж баталгаажуулна.