“СИТИ” Их сургуулийн дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Дэд ерөнхийлөгч Д.Мөнхбаатар

“СИТИ” Их сургуулийн дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Дэд ерөнхийлөгч нь сургуулийн дэд бүтцийн хөгжлийн асуудлыг хариуцан зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэй.

Мөн тэрээр сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын материаллаг нөөцийн хангалт, аж ахуйн үйл ажиллагааны бодлого, чиглэлийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, сургалт, судалгааны   тоног, төхөөрөмж, багаж, хэрэгслийн нэгдсэн хангамж, үйлчилгээний ажлыг зохион байгуулж ажилладаг.