БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

АРХИТЕКТУР, ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЫ ТЭНХИМ

1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

      •  Интерьер дизайн
      • Барилгын инженер
      • Архитектур

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

2/ Эчнээ ангийн хөтөлбөр

      • Барилгын инженер

Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Нийт кредит: 70 кредит

КОМПЬЮТЕР, ГРАФИК ДИЗАЙНЫ ТЭНХИМ

1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

      • Хэвлэлийн дизайн
      • График дизайн
      • Програм хангамж

 Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

 

 

 

ХУВЦАС ДИЗАЙНЫ ТЭНХИМ 

1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

      • Хувцасны дизайн
      • Сүлжмэлийн дизайн

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит 

2/ Эчнээ ангийн хөтөлбөр 

      • Хувцасны дизайн

Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Нийт кредит: 70 кредит