ГАЗАР, НЭГЖҮҮД

“СИТИ” Их сургуулийн үйл ажиллагааг хэвийн, тогтвортой явуулах нөхцөлийг бүрэн дүүрэн хангах зорилготой дараах зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж ажиллаж байна. Үүнд: