БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТ

ТАВИГДАХ ШАЛГУУР

Тухайн бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхол, өөрийн суралцах бэлтгэл, сурлага, авъяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлсэн байна. Хэмжээ А4 хэмжээтэй, 1-2 хуудсанаас хэтрэхгүй байх бөгөөд эссэг info@edu.mn.mn цахим хаягаар хүргүүлнэ. 

ЭЛСЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ

Тухайн бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхол, өөрийн суралцах бэлтгэл, сурлага, авъяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлсэн байна. 

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ  “СИТИ” Их сургуульд элсэгч дараахь нөхцөлийг хангасан тохиолдолд сургалтын төлбөрөөс доор дурдсан хувь хэмжээгээр хөнгөлж, чөлөөлнө. Үүнд:

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ

Дараахь шаардлагыг хангасан оюутан зээлд хамрагдах хүсэлтээ жил бүрийн 9 дүгээр сарын 10-ны дотор “СИТИ” Их сургуулийн Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлнэ.

БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ

“СИТИ” Их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрийн өдрийн ангийн оюутан, магистрант, докторантад дараах тохиолдолд төрөөс буцалтгүй тусламж олгоно.