БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

КИНО ДРАМЫН ТЭНХИМ

Өдрийн ангийн хөтөлбөр

  •  Жүжиглэх урлаг
  • Найруулах урлаг

 Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит 

 

 

 

 

ДУУЛАХ УРЛАГИЙН ТЭНХИМ

 1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

  • Дуулах урлаг
   • Эстрад дуулчин
   • Дуурийн дуучин
   • Уртын дуучин

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

2/ Эчнээ ангийн хөтөлбөр

  • Дуулах урлаг
   • Эстрад дуулчин
   • Дуурийн дуучин
   • Уртын дуучин

 Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Нийт кредит: 70 кредит

ХӨГЖМИЙН УРЛАГИЙН ТЭНХИМ

Өдрийн ангийн хөтөлбөр

  •  Хөгжмийн урлаг
  • Багш, урлагийн боловсрол /Дуу хөгжмийн багш/

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

БҮЖИГЛЭХ УРЛАГИЙН ТЭНХИМ

Өдрийн ангийн хөтөлбөр

  • Бүжгийн урлаг
  • Багш, урлагийн боловсрол /Бүжгийн багш/

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит