ТАВИГДАХ ШАЛГУУР

ТАВИГДАХ ШАЛГУУР

ЕРӨНХИЙ ШАЛГУУР (Бүх элсэгчид хамаатай):
  • Бакалаврын зэрэг эзэмшсэн байх (дипломын хуулбар)
  • Бакалаврын дипломын үнэлгээний голч дүн 2.7-гоос доошгүй байх
  •  Суралцах хүсэлт (цахим өргөдөл)
  • Эссэ бичих /Тухайн магистрын хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхол, өөрийн суралцах бэлтгэл, сурлага, авъяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлсэн байна. Хэмжээ А4 хэмжээтэй, 400-600 үгтэй байх бөгөөд эссэг info@edu.mn.mn цахим хаягаар хүргүүлнэ./