СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

“СИТИ” Их сургуульд элсэгч дараахь нөхцөлийг хангасан тохиолдолд сургалтын төлбөрөөс доор дурдсан хувь хэмжээгээр хөнгөлж, чөлөөлнө. Үүнд:

Хөнгөлөлт, чөлөөлөлт олгох үндэслэл

Хувь хэмжээ

1

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтандаа:

 

750-аас дээш оноо авсан бол

50 хувь

700-749 оноо авсан бол

30 хувь

650-699 оноо авсан бол

20 хувь

600-649 оноо авсан бол

10 хувь

2

“СИТИ” Их сургуулиас урилга авсан бол

5-20 хувь

3

Элсэгч сургалтын төлбөрөө:

8-р сарын 25-ны өдрийн дотор бүрэн төлбөл

10 хувь

9-р сарын 1-ний өдрийн дотор бүрэн төлбөл

5 хувь

4

“СИТИ” Их сургуулийн төгсөгч сургуульдаа бакалавр, магистр, докторын сургалтанд суралцах тохиолдолд

15 хувь

5

Ерөнхий боловсролын сургуулийг “А” үнэлгээтэй төгссөн бол

30 хувь