2022 оны 01-р сарын 21-ны өдрөөс бүрэн ажиллах болно.