Эрх зүй

Төрөлжсөн чиглэл: Хууль эрх зүй Элсэгчдийн боловсрол: Бакалавр
Хөтөлбөрийн нэр: Эрх зүй Суралцах хугацаа: 1.5 жил
Боловсролын зэрэг: Магистр Нийт судлах кредит: 30
I. СУУРЬ ХИЧЭЭЛ /мэргэжлийн суурь/
Заавал суралцах хичээл Кредит
REM-501 Судалгааны арга зүй 3
JURIS-501 Эрх зүйн онолын зангилаа асуудал 3
LDM- 501 Манлайллын менежмент 3
PLAW-501 Харьцуулсан Үндсэн хуулийн эрх зүй 2
THEO-501 Төрийн онолын орчин үеийн чиг хандлага 2
Нийт 13
II. МЭРГЭШИХ ХИЧЭЭЛ
Заавал суралцах хичээл Кредит
HUMR-502 Хүний эрхийн онол, практик 3
COMC-502 Харьцуулсан Эрүүгийн эрх зүй 3
COMA-502 Харьцуулсан Захиргааны эрх зүй 2
CILA-502 Иргэний процессын эрх зүйн тулгамдсан асуудал 2
Сонгон суралцах хичээл -
COML-503 Харьцуулсан эрх зүйн орчин үеийн асуудал 2
EENG-503 Мэргэжлийн англи хэл 2
CILA-503 Гэр бүлийн эрх зүйн орчин үеийн чиг хандлага 2
EVID-503 Нотолгооны онол 2
Нийт 16
III. МАГИСТРЫН АЖИЛ
Заавал суралцах Кредит /6/
DIS601 Магистрын дипломын төсөл 5
Нийт 5