Бизнесийн удирдлага

Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй Элсэгчдийн боловсрол: Бакалавр
Хөтөлбөрийн нэр: Бизнесийн удирдлага Суралцах хугацаа: 1.5 жил
Боловсролын зэрэг: Магистр Нийт судлах кредит: 30
I. СУУРЬ ХИЧЭЭЛ /мэргэжлийн суурь/
Заавал суралцах хичээл Кредит
TSC501 Судалгааны шинжилгээний онол, арга зүй-I 3
KNM501 Мэдлэгийн менежмент 3
PER501 Манлайллын менежмент 3
Сонгон суралцах хичээл -
CMGT502 Бизнесийн төгөлдөршил ба Компанийн засаглал 3
BCO501 Бизнесийн харилцаа ба уян ур чадварын хөгжүүлэлт 3
Нийт 12
II. МЭРГЭШИХ ХИЧЭЭЛ
Заавал суралцах хичээл Кредит
SMRK502 Стратегийн үйлчилгээний маркетинг 2
INVM502 Байгууллагын өөрчлөлт ба инновацийн менежмент 2
SAM502 Борлуулалтын менежмент ба стратеги 2
Маркетингийн удирдлагын бодлого, стратеги 2
Сонгон суралцах хичээл -
PRO502 Төслийн менежмент 2
FACR601 Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл 2
ITIM601 Гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын менежмент 2
Нийт 14
III. МАГИСТРЫН АЖИЛ
Заавал суралцах Кредит
RES601 Судалгааны ажлын семинар 2
DIS601 Магистрын ажил 5
Нийт 7