Эрх зүй

Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Эрх зүй Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
LTHE-101 Эрх зүйн онол 3
JRIS-101 Хууль зүйн мэргэжлийн удиртгал 3
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
JURI-101 Шударга ёсны онол 2
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
PYS-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
ENG-101 Англи хэл I 3
Нийт 20

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
MLHI-101 Монголын төр эрх зүйн түүх 3
STHE-102 Төрийн онол 3
MHCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
ENG-102 Англи хэл II 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
SOC-101 Эрх зүйн философи 3
JURI-203 Ромын эрх зүй 2
Нийт 20
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
HURI-201 Хүний эрх 3
CONS-201 Үндсэн хуулийн эрх зүй 3
CLAW-201 Иргэний эрх зүй (ерөнхий анги) 3
PLAW-201 Захиргааны эрх зүй (ерөнхий анги) 3
CRLA-201 Эрүүгийн эрх зүй (ерөнхий анги) 3
CRIG-201 Хуульчийн ёс зүй 2
LANG-201 Гадаад хэл /франц, орос, япон, солонгос, хятад/ 2
Нийт 19

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
CLAW-202 Иргэний эрх зүй (тусгай анги) 3
PLAW-202 Захиргааны эрх зүй (тусгай анги) 3
CRLA-202 Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги) 3
CILA-202 Хөдөлмөрийн эрх зүй 3
EKLA-202 Экологийн эрх зүй 2
JRIS-202 Харьцуулсан эрх зүй 2
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 18

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
CОLW-301 Иргэний процессын эрх зүй 3
PINL-301 Захиргааны процессын эрх зүй 3
PINL-301 Олон улсын эрх зүй 3
CJUS-301 Шүүх сэтгэц, эмгэг судлал 2
CLOG-301 Криминологи 2
JURI-303 Гэм хорын эрх зүй 2
INTR- 302 Олон улсын шүүхийн практик 2
Нийт 17
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
LCPM-302 Эрүүгийн процессын эрх зүй 3
CPLM-302 Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй 3
SSLA-302 Нийгэм хамгааллын эрх зүй 2
CIVL-302 Гэр бүлийн эрх зүй 2
EVID-302 Нотолгооны онол, арга зүй 2
PROF302 Танилцах дадлага 3
CIVL-303 Компанийн эрх зүй 2
Нийт 17

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
EADL-401 Захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ-I 3
ECL-401 Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ-I 3
ECRL-401 Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ-I 3
CRIM-401 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй 2
BDM-401 Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс 3
PROC-401 Прокурорын хяналт 2
Нийт 16
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
EADL-402 Захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ-II 2
ECL-402 Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ-II 2
ECRL-402 Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ-II 2
CLSTR-201 Танилцах дадлага 3
PROF-402 Үйлдвэрлэлийн дадлага /9 долоо хоног/ 5
PROF-403 Диплом хамгаалалт 5
Нийт 19